AVISO LEGAL

As presentes Condicións Xerais teñen por obxecto regular as condicións de uso do sitio web www.limisi.org (en diante, «a web»), propiedade de ASOCIACIÓN LIMISI con CIF G32302671, con enderezo en Santa Mariña nº 93 baixo, 32630, Xinzo. de Limia, Ourense, coa que podedes contactar a través de limisixinzo@gmail.com

1. Condicións de acceso

A finalidade deste sitio web é proporcionar información sobre os nosos servizos e actividades. A súa utilización implica a plena aceptación por parte do Usuario das presentes condicións, polo que se non está de acordo co seu contido, deberá absterse de utilizar o sitio web, así como os servizos que nel se ofrecen. ASOCIACIÓN LIMISI resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, podendo modificar, suprimir ou incluír, sen previo aviso, novos contidos e/ou servizos, así como a forma en que aparecen presentados e localizados e as condicións de uso. da Web.

O Usuario acepta que o acceso e uso do sitio web e dos contidos incluídos nel se realice de forma libre e consciente, baixo a súa exclusiva responsabilidade e, en consecuencia, comprométese a:

Non utilizar o sitio web para realizar actividades contrarias á lei, á moral, á orde pública, en xeral, e facer un uso lícito e honesto de acordo coas presentes Condicións Xerais, así como absterse de realizar calquera acto que poida danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o sitio web e/ou impedir o uso normal e uso por parte doutros Usuarios.
Non manipule nin altere ningún contido da web sen o consentimento expreso por escrito do seu propietario. Calquera alteración, modificación ou manipulación sen o consentimento do seu propietario, exime ao seu titular de calquera responsabilidade.
Non reproducir, copiar, distribuír, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, salvo que dispoña da preceptiva autorización do titular dos correspondentes dereitos ou estea legalmente permitido; así como suprimir, eludir ou manipular os Dereitos de Autor e demais datos identificativos dos dereitos de ASOCIACIÓN LIMISI ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que poidan conter os citados contidos.
Non introducir nin difundir na web programas de datos (virus ou calquera tipo de software daniño) susceptibles de causar danos na web.

ASOCIACIÓN LIMISI non garante a dispoñibilidade e continuidade do sitio web nin se fai responsable dos danos e perdas que se poidan producir, nin dos defectos técnicos, incluídos virus ou outros elementos lesivos, calquera que sexa a súa natureza, derivados do uso da información e dos materiais. contida na web.

2. Uso de Cookies

Co fin de prestar un mellor servizo, ASOCIACIÓN LIMISI poderá almacenar no ordenador do Usuario pequenos ficheiros de información denominados cookies, utilizados para o correcto funcionamento dalgúns dos servizos ofrecidos, así como para elaborar estatísticas de uso, diagnosticar problemas na web, e para a administración dalgúns dos servizos ofertados. Para limitar ou restrinxir a admisión de cookies no seu ordenador, o Usuario pode configurar o seu navegador para tal fin. Para obter máis información, visite a nosa política de cookies.

3. Responsabilidades

O Usuario responderá dos danos e prexuízos de calquera natureza que ASOCIACIÓN LIMISI ou calquera terceiro puidese sufrir como consecuencia do incumprimento dalgunha das obrigas ás que están sometidos polas presentes Condicións Xerais.
ASOCIACIÓN LIMISI non asume ningunha responsabilidade nin realiza ningún tipo de control sobre os posibles hipervínculos que a web contén a contidos externos á mesma; non obstante, eliminará aquelas ligazóns que inclúan contidos ilícitos tan pronto como poida coñecelo.

4. Propiedade Intelectual e Industrial

O Usuario recoñece que todos os contidos da web e, en concreto, toda a información e materiais, a estrutura, selección, ordenación e prestación dos seus contidos, programas e desenvolvemento das aplicacións utilizadas en relación con eles, están protexidos por dereitos propiedade industrial propiedade do titular do sitio web ou, se é o caso, de terceiros.

En ningún caso o acceso a eles nin o seu uso por parte do Usuario suporá ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión total ou parcial dos ditos dereitos, nin confire ningún dereito de uso, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública dos ditos. dereitos.contidos sen a autorización previa e expresa expresamente outorgada para o efecto por ASOCIACIÓN LIMISI ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

ASOCIACIÓN LIMISI é a titular dos elementos que conforman o deseño gráfico do seu sitio web, dos menús, botóns de navegación, do código, dos textos, imaxes, texturas, gráficos e de calquera outro contido do sitio web ou, noutro caso, dispón do correspondente autorización para a utilización dos ditos elementos.

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos que aparecen nesta páxina son propiedade de ASOCIACIÓN LIMISI e/ou de empresas alleas. Queda prohibido utilizalos ou descargalos de forma permanente, copialos ou distribuílos por calquera medio sen o preceptivo consentimento do seu propietario.

No caso de que algún Usuario ou un terceiro considere que algún dos contidos foi introducido na páxina web vulnerando os seus dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial, deberá remitir unha notificación á ASOCIACIÓN LIMISI, identificándose así mesmo e o titular dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial supostamente infrinxida, achegando título ou acreditación da representación dos citados dereitos.

5. Protección de datos

Para obtener información acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal consulte nuestra Política de Privacidad.

6. Confidencialidad

Toda información que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o a la que tengan acceso cualquiera de ellas, será considerada confidencial y no podrá ser divulgada, mostrada, reproducida, copiada, discutida con terceros, ni empleada por ninguna de las partes para fines ajenos a los que motivaron su comunicación.

7. Legislación aplicable y jurisdicción

Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan de forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Ourense.