POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ASOCIACIÓN LIMISI con CIF G32302671 con domicilio en Santa Mariña nº 93 baixo, 32630, Xinzo de Limia, Ourense, é a titular deste sitio web, e responsable dos datos persoais facilitados polos usuarios a través deste sitio web.

O usuario queda informado e consente o tratamento dos datos facilitados durante a súa navegación polo sitio web e os xerados como consecuencia da súa utilización, incluíndo, no seu caso, as comunicacións ou cesións internacionais de datos que se poidan realizar, coas finalidades sinaladas no apartado.

Finalidade: os datos que nos facilite durante a navegación e uso do sitio web serán tratados coas seguintes finalidades:

  • En canto á navegación: os datos serán tratados para ofrecer unha navegación máis personalizada e unha mellor experiencia como usuario da web, elaborar estatísticas de países e servidores, etc., e levar un rexistro da actividade dos usuarios a través da web.
  • En relación aos formularios de contratación ou solicitude dos nosos produtos, trataremos os datos para: Os datos recollidos serven para definir as necesidades do interesado en relación ao asesoramento xurídico do cliente en cumprimento do contrato formalizado. Ademais, serán tratados para realizar análises e estudos para mellorar os nosos servizos e a oferta de produtos doutros sectores que poidan ser do teu interese.
  • En canto aos formularios de contacto, os datos trataranse para: atender e xestionar consultas e solicitudes a través dos teléfonos e demais datos de contacto facilitados para o efecto e atender e xestionar suxestións, reclamacións e outras consultas que se realicen a través do correspondente formulario. .

A lexitimidade para o tratamento dos datos é o consentimento outorgado para a realización dos servizos e accións comerciais da empresa.

  • Destinatarios: ASOCIACIÓN LIMISI poderá comunicar os seus datos exclusivamente para os fins sinalados no apartado anterior ás entidades coas que manteña convenios de colaboración ou aquelas organizacións que sexan necesarias para o cumprimento da finalidade do contrato.
  • Dereitos: poderá dirixir as súas solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamento ou portabilidade dos seus datos persoais, por escrito, mediante escrito dirixido ao domicilio social de ASOCIACIÓN LIMISI incluíndo copia do DNI ou outro documento. acreditando a súa identidade, así como a través da oficina situada en Santa Mariña nº 93 baixo, 32630, Xinzo de Limia, Ourense, ou por correo electrónico a limisixinzo@gmail.com. Así mesmo, informámoslle que ten dereito a solicitar a protección da Axencia Española de Protección de Datos a través da súa páxina web www.agpd.es.